Patimile dupa Ioan, urmare

Isus înaintea lui Pilat, Matei 18

28 Au adus* pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineaţă. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca Paştele.

* Mat 27:2Marc 15:1Luca 23:1Fapte 3:13Fapte 10:28Fapte 11:3;

29 Pilat deci a ieşit afară la ei şi le-a zis: „Ce pâră aduceţi împotriva omului acestuia?”

30 Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.”

31 Atunci, Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi şi judecaţi-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii.

32 Aceasta s-a întâmplat ca* să se împlinească vorba prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară.

* Mat 20:19Ioan 12:32Ioan 12:33;

33 Pilat* a intrat iarăşi în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?”

* Mat 27:11;

34 Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?”

35 Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?”

36 „Împărăţia* Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns** Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”

* 1 Tim 6:13** Dan 2:44Dan 7:14Luca 12:14Ioan 6:15Ioan 8:15 Ioan 8:471 Ioan 3:191 Ioan 4:6;

37 „Atunci, un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

38 Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?”După ce a spus aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la iudei şi le-a zis: „Eu* nu găsesc nicio vină în El.

* Mat 27:24Luca 23:4Ioan 19:4Ioan 19:6;

Isus şi Baraba

39 Dar*, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobozesc pe cineva de Paşte, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?”

* Mat 27:15Marc 15:6Luca 23:17;

40 Atunci*, toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Şi Baraba** era un tâlhar.

Ioan, 19

1 Atunci*, Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată.

* Mat 20:19Mat 27:26Marc 15:15Luca 18:33;

2 Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.

3 Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme.

4 Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca* să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.”

* Ioan 18:38Ioan 19:6;

5 Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat.

6 Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” „Luaţi-L voi şi răstigniţi-L”, le-a zis* Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.”

* Fapte 3:13;

7 Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege*, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a** făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.”

* Lev 24:16** Mat 26:65Ioan 5:18Ioan 10:33;

8 Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.

9 A intrat iarăşi în odaia de judecată şi a zis lui Isus: „De unde eşti Tu?” Dar* Isus nu i-a dat niciun răspuns.

* Isa 53:7Mat 27:12Mat 27:14;

10 Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul!”

11 „N-ai* avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.”

* Luca 22:53Ioan 7:30;

12 De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă* dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine** se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.”

* Luca 23:2** Fapte 17:7;

13 Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară şi a şezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreieşte, „Gabata”.

14 Era* ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!”

* Mat 27:62;

15 Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem* alt împărat decât pe Cezarul!”

* Gen 49:10;

16 Atunci*, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească.

* Mat 27:26Mat 27:31Marc 15:15Luca 23:25;

Răstignirea

17 Isus, ducându-Şi* crucea, a** ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”.

* Mat 27:31Mat 27:33Marc 15:21Marc 15:22Luca 23:26Luca 23:33** Num 15:36Evr 13:12;

18 Acolo a fost răstignit şi, împreună cu El, au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte şi altul de alta, iar Isus la mijloc.

19 Pilat* a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii şi era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”.

* Mat 27:37Marc 15:26Luca 23:38;

20 Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte.

21 Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor.’ Ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor.’

22 „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat.

23 Ostaşii*, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.

* Mat 27:35Marc 15:24Luca 23:34;

24 Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Şi-au împărţit* hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii.

* Ps 22:18;

25 Lângă* crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa**, şi Maria Magdalena.

* Mat 27:55Marc 15:40Luca 23:49** Luca 24:18;

26 Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe* ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie** , iată fiul tău!”

* Ioan 13:23Ioan 20:2Ioan 21:7Ioan 21:20Ioan 21:24** Ioan 2:4;

27 Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă*.

* Ioan 1:11Ioan 16:32;

28 După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca* să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”

* Ps 69:21;

29 Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus* într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură.

* Mat 27:48;

30 Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a* isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.

* Ioan 17:4;

Moartea lui Isus dovedită

31 De frică să* nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci** era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.

* Marc 15:42Deut 21:23** Ioan 19:42;

32 Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El.

33 Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor,

34 ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a* ieşit din ea sânge şi apă.

* 1 Ioan 5:61 Ioan 5:8;

35 Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.

36 Aceste lucruri s-au întâmplat ca* să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”

* Exod 12:46Num 9:12Ps 34:20;

37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor* vedea pe cine au străpuns.”

* Ps 22:16Ps 22:17Zah 12:10Apoc 1:7;

Îngroparea lui Isus

38 După* aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de** frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci şi a luat trupul lui Isus.

* Mat 27:57Marc 15:42Luca 23:50** Ioan 9:22Ioan 12:42;

39 Nicodim*, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.

* Ioan 3:1Ioan 3:2Ioan 7:50;

40 Au luat deci trupul lui Isus şi l-au* înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape.

* Fapte 5:6;

41 În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.

42 Din* pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că** mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.

https://biblia.resursecrestine.ro/ioan/19

Un gând despre “Patimile dupa Ioan, urmare

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.